info@marktronics.nl | Call us : (+31) 646745201

Terms of delivery and return policy

Leveringsvoorwaarden en retourbeleid

Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden (retourbeleid)

 

ALGEMEEN

-           Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden voor al onze leveranties, werkzaamheden en verdere opdrachten de volgende voorwaarden.

-           Inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn alleen dan van toepassing indien zij schriftelijk door ons bevestigd.

-           Wij behouden ons het recht voor om bestellingen, werkzaamheden en verdere opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel bestellingen onder rembours te leveren.

LEVERING

-           Door ons opgeven levertijden zijn vrijblijvend, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk door ons bevestigt. Niettemin geven omstandigheden die buiten onze invloed staan, zoals niet tijdig leveren door fabrieken, stagnatie in het verstrekken van invoervergunningen, stakingen, etc. ons het recht de levering uit te stellen. In het geval slechts onder de verplichting het geen vooruitbetaald is aan de afnemer terug te betalen.

-           Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.

PRIJZEN

-           Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en luiden in Nederlandse valuta, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

-           De prijzen zijn gebaseerd op levering af magazijn, transport en verzekeringskosten zowel binnen als buiten Nederland worden door ons doorberekend, waarbij de vervoerder door ons wordt gekozen.

-           Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport / de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij schriftelijk verklaard heeft ook de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

-           De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de offerte geldende inkoopprijs en andere kostenfactoren zoals valutakoersen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen behouden wij ons het recht voor verschillen op de dag van levering als nog dien overeenkomstig door te berekenen.

-           Bij reparatieopdrachten kunnen wij vooraf geen bindende prijsopgaaf verstrekken, eventueel genoemde prijzen kunnen slechts als richtprijzen worden beschouwd.

BETALING

-           Betaling zal contant dan wel onder rembours geschieden. Schriftelijk kan worden overeengekomen dat de betaling op rekening plaatsvindt en dat deze dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of compensaties, bij een door ons aangegeven bankinstelling. Indien betaling na de vermelde vervaldag geschiedt, zal rente in rekening gebracht worden in overeenstemming met het bepaalde in het volgende artikel.

-           De afnemer kan slechts bezwaar maken tegen de fatuur binnen de betalingstermijn.

RENTE EN KOSTEN

-           Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum en rente van 1,5% per maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

-           Alle kosten, gerechtelijk zowel als buitengerechtelijke, gemaakt door ons als gevolg van een niet tijdige betaling door de afnemer, daaronder begrepen de honoraria van de door ons voor de invordering ingeschakelde derden, zijn voor rekening van de afnemer, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Buitenrechtelijke kosten worden aan afnemer in rekening gebracht, conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, en worden opeisbaar door het enkel feit dat Mark tronics maatregelen tegen afnemer neemt, waarbij deze kosten minimaal gesteld worden op 15% van de vordering.

RECLAMES

-           Ingediende reclames zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat derden iets aan de goederen hebben veranderd of gerepareerd.

-           Reclames over niet uiterlijk zichtbare beschadigingen en afwijkende, of onvoldoende kwaliteit van het geleverde moeten binnen de geldende garantietermijn na levering van de goederen schriftelijk bij ons geschieden.

-           Bij retourzending van kwetsbare goederen moeten deze deugdelijk verpakt worden, bij gebreke waarvan het reclamerecht vervalt.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

-           Alle door ons geleverde goederen blijven tot op het moment van volledige betaling van al onze vorderingen, met inbegrip van rente en kosten- en in geval dat in rekening-courant wordt geleverd, tot op het moment van vereffening van het eventueel ten laste van de afnemer komende saldo ons eigendom.

-           De opdrachtgever is voor bedoelde volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen dan overeenkomstig zijn normale bedrijf of normale bestemming van de goederen. Bij overtreding hiervan wordt, welk de betalingscondities ook zullen zijn, de koopprijs terstond en ten volle opeisbaar.

-           Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechtelijk tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van reeds geleverde direct te vorderen.

-           Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding of verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering voor ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

-           Tot zekerhei voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien eigendomsrecht tot zekerhei- door het ontstaan der vordering op al die goederen waarin de door ons geleverde stoffen zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door wederpartij getekende opdracht en de daaropvolgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse acte als bedeeld in de wet.

GARANTIE

-           betreft de fabrieksgarantie dan geldt dit gelijk voor de verkoper, met ons als intermediair. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten. Technische adviezen worden gegeven naar beste weten, doch zijn uiten onze verantwoordelijkheid.

-           De garantiebepaling, drie maanden na levering c.q. factuurdatum van de goederen, is alleen van toepassing op de door ons geleverde. Na verstrijking van deze datum zal bij ons geen enkele garantieverplichting meer bestaan jegens de koper.

-           Onjuiste of ondeskundige montage door de wederpartij van de door ons geleverde onderdelen vallen buiten de garantie.

-           Kosten gemaakt bij of door derden worden hierdoor uitgesloten.

AANSPRAKELIJKHEID

-           Noch de fabrikant, noch Mark tronis is aansprakelijk voor enige schade, hetzij direct of indirect, die het gevolg zou zijn van het gebruik, respectievelijk de ongeschiktheid van het product. Mark tronics is slechts gehouden tot vervanging van materiaal, dat niet aan de fabriekseisen blijkt te voldoen. Voor de toepassing van het product dient de gebruiker aan de hand van praktijkproeven vast te stellen of het materiaal voor het beoogde doel geschikt is. De gebruiker neemt deze proeven geheel voor eigen risico.

-           Mark tronics kan in geen geval voor bedrijfsverlies, tijdsverlies, opbrengstverlies of gelijkwaardige verliezen alsmede gevolgschade verantwoordelijk gesteld worden.

-           Technische adviezen, in welke vorm da ook, worden door ons naar beste weten verstrekt, doch aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.

-           Indien Mark tronics tegen betaling diensten verricht voor de opdrachtgever, kan Mark tronics ten hoogste aansprakelijk worden gesteld voor het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium.

-           Ook indien Mark tronics zonder het ontwerp separaat tegen betaling in opdracht te hebben genomen, wel bij het ontwerp adviseert, of hulp en bijstand van welke aard dan ook verleent, geschiedt zulks voor risico van de opdrachtgever.

SCHADEVERGOEDINGEN

-           Afnemer vrijwaart Mark tronics van claims aan derden, betrekking hebbend op schade geleden al gevolg van een onjuist of onzorgvuldig gebruik van de geleverde zaken, als gevolg waarvan bijvoorbeeld bestendigheidproblemen kunnen optreden.

-           Mark tronics is nimmer gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan personen of zaken.

-           Een eventuele schadevergoeding, onder welke naam of in welke vorm dan ook, zal nimmer meer bedragen dan de door Mark tronics verzekerde som ingevolge onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

TOEPASSELIJK RECHT

-           Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

-           De Eenvormig Wetten inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de tot standkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken worden nadrukkelijk uitgesloten.

GESCHILLEN

 

-           Voor zover geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, in verband met hun aard, dan wel het gevorderde bedrag door de arrondissement Rechtbank beslist dienen te worden is uitsluitend de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de opdrachtnemer is gevestigd, bevoegd ter zake enige uitspraak te doen, tenzij opdrachtnemer en opdrachtgever overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage.